Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bộ địa chí Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Địa chí Đồng Nai – tập 5

Nhan đề : Địa chí Đồng Nai tập 5 / Huỳnh Văn Tới (ch.b), Bùi Quang Huy, Trần Hiếu Thuận
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai
Mô tả vật lý : 26 cm
Mã số : 83136
Phân loại : 915.977 5 / Đ 301 CH | 14 ;
Đăng ký cá biệt : 2001/PĐ/VL 4329 ; 2003/TC/VL 1634 – 1635 ; 2011/PM/VL 99051 – 99052 ; 2011/ĐC/VL 867 ; 2013/LĐ/VL 63107 ; 2011/PBTG/VL 279 ; 2013/TSNVL/VL 386 ; 2011/ĐC/VL 867 ; 2006/PĐ/VL 4329 ; 2011/PĐ/VL 14665 ; 2013/LĐ/VL 63107 ; 2017/PM/VL 116683 – 116685 ; 2017/ĐC/VL 1161

Xem toàn văn

Số lượt người xem: 2500