Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ( Tháng 01/1983)
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1983
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 151 tr. ; 19 cm
Mã số : 85427
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / V 115 K | 23 ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 236 ; 2007/ĐC/VV 236

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8670