Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Nhan đề : Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII : Nhiệm kỳ 2001 – 2005 : Lưu hành nội bộ / Tỉnh ủy Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2001
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh Đồng Nai . Tỉnh ủy Đồng Nai
Mô tả vật lý : 19 cm
Mã số : 8032
Phân loại : 324.259 707 1 / V 115 K | 14 ; 3KV(060) | pl19d 3KV1(V312)
Đăng ký cá biệt : 2003/PTC/VV 1962 ; 2001/PXBP/VV 4822 ; 2011/PĐC/VV 819 ; 2001/PĐ/VV 46927 – 46928 ; 2001/PM/VV 62283 – 62285 ; 2007/PLĐ/VV 1756 – 1758 ; 2015/ĐC/VV 1058 ; 2015/LĐ/VV 75803 ; 2013/TSNVL/VV 94 ; 2015/TSNVL/VV 94 ; 2015/ĐC/VV 819 ; 2015/PTC/VV 1962 ; 2015/PXBP/VV 4822

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5137