Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1930 – 1995 tập 2

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1930 – 1995 / T.2 Lâm Hiếu Trung (ch.b); Biên soạn : Trần Quang Toại, Trần Toản, Nguyễn Quang Hữu, Nguyễn Thị Hồng .
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai
Tác giả : Đảng cộng sản Việt Nam . Đảng bộ tỉnh . Ban chấp hành
Mô tả vật lý : 21 cm
Mã số : 115615
Phân loại : 324.259 707 5 / L 302 S | 14 ; 9(V312) / L 302 S | pl19d 3KV1 | pl19d 3K1(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐ/VV 43724 – 43725 ; 2000/PM/VV 58662 ; 2011/PĐC/VV 810 ; 2003/PTC/VV 285 ; 2011/ĐC/VV 810 ; 2022/PM/VV 130397

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 3582