Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng bộ huyện Tân Phú

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ huyện Tân Phú /Trần Quang Toại (ch.b), Hồ Sơn Đài,Trần Toản, Nguyễn Quang Hữu.
Xuất bản : H. :Khoa học xã hội ;Đồng Nai :Nxb. Đồng Nai,1991.
Mô tả vật lý : 178 tr. ;19 cm.
Mã số : 82623
Phân loại : 3K1(V312) / L 302 S | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐ/VV 45126.; 1992/PXBP/VV 380

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5036