Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1930 – 1995 tập 1

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1930 – 1995 / T.1 Lâm Hiếu Trung (ch.b); Biên soạn : Trần Quang Toại, Trần Toản, Nguyễn Quang Hữu, Nguyễn Thị Hồng .
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1997
Mô tả vật lý : 21 cm
Mã số : 2043
Phân loại : 324.259 707 5 / L 302 S | 23 ; 9(V312) / L 302 S | pl19d 3KV1 | pl19d 3K1(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1232 ; 2011/PXBP/VV 2440 ; 2020/PĐ/VV 90762 ; 2022/PM/VV 130396

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4100