Tài liệu xem bằng mã QR Code

Khảo cổ học, Lịch sử - Văn hóa, Sách, Tín ngưỡng tôn giáo

Văn hóa Đồng Nai

Nhan đề : Văn hóa Đồng Nai : Sơ thảo / Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng, Phan Xuân Biên giới thiệu
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2005
Mô tả vật lý : 350 tr. : hình ảnh ; 29 cm
Mã số : 28656
Phân loại : 390.095 977 5 / V 115 H | 14 ; 385.3 / V 115 H | pl19d 384.52(V312) 902.6(V)
Tóm tắt : Đồng Nai là nơi đất lành chim đậu, hiện nay Đồng Nai có tới 35 thành phần các dân tộc cùng sinh sống. Vì thế, nói đến văn hóa Đồng Nai là nói đến bản sắc văn hóa của từng sắc dân và cả sự giao hòa, kết nối văn hóa ; Quyển “Văn hóa Đồng Nai” có khổ 29cm, dày 350 trang kèm nhiều ảnh màu phản ánh tương đối đầy đủ diện mạo văn hóa Đồng Nai với các vấn đề: Văn nghệ dân gian, tín ngưỡng, kiến trúc, mỹ thuật cổ, tập quán, các cộng đồng cư dân Châu Ro – Châu Mạ, việc bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể,… Đó là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, và cũng là nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ; Mong rằng tài liệu này sẽ cung cấp nhiều điều mới mẻ và bổ ích cho quí bạn đọc trong việc tìm hiểu nền văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của địa phương nói riêng đặc biệt là Văn hóa Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2005/PM/VL 76527-528 ; 2005/PĐ/VL 6297-6298 ; 2005/PTC/VV 2826 ; 2005/PXBP/VL 6974 ; 2007/PLĐ/VL 4464-4465 ; 2007/XBP/VL 7074 ; 2008/PĐC/VL 771 ; 2018/ĐC/VL 1481 – 1482

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4081