Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Tội ác Mỹ ngụy tại nhà lao Tân Hiệp – Biên Hòa

Nhan đề : Tội ác Mỹ ngụy tại nhà lao Tân Hiệp – Biên Hòa / Biên soạn: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Xuân Đào
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1995
Tác giả : Nguyễn Văn Thanh
Mô tả vật lý : 90 tr. : hình ảnh ; 19 cm
Mã số : 85402
Phân loại : 959.704 3 / T 452 A | 23 ; 9(V)24 / T 452 A | pl19d 9(V312)
Tóm tắt : Nhà lao Tân Hiệp ở Biên Hòa (tức trung tâm huấn chính Biên Hòa) là 1 trong 6 nhà tù lớn nhất do Mỹ – Ngụy lập nên ở miền Nam. Trong suốt 21 năm chiến tranh (1954-1975), đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã giam giữ, tra tấn, giết hại hàng ngàn lượt người yêu nước, chiến sĩ cách mạng. Đây là một trong những nơi in đậm chứng tích tội ác của giặc; là hiện thân của chế độ thống trị vô cùng tàn bạo, man rợ; là hình ảnh thu nhỏ chế độ lao tù của giặc ở miền Nam. Chính ở nơi đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng Ủy bí mật của nhà tù Tân Hiệp, trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ, thử thách ý chí cách mạng, tinh thần bất khuất của bao thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cách mạng, từ đó tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, vào ngày 2/12/1956 phá tung xiềng xích Mỹ – Ngụy giải thoát 462 cán bộ, đảng viên, người yêu nước thoát khỏi ngục tù. Quyển sách giúp các bạn hình dung rõ hơn tội ác của Mỹ – Ngụy tại nhà lao Tân Hiệp, đồng thời đó cũng là nền móng giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau nối tiếp và phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của lớp người đi trước, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1426 ; 2007/ĐC/VV 755 ; 2008/PXBP/VV 1554

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1141