Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, Sách

Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND

Nhan đề : Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai / Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , 2003
Tác giả : Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 115 tr. ; 30 cm
Mã số : 141834
Phân loại : 352.130 959 775 / K 600 Y | 14 ;
Tóm tắt : Bao gồm 20 báo cáo tham luận liên quan đến 3 nhóm nội dung: Quan điểm nhận thức thống nhất về trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với hoạt động tiếp xúc cử tri theo luật định; Các phương pháp được sử dụng trong hoạt động tiếp xúc cử tri để nâng cao hiệu quả hoạt động; Các hoạt động phối hợp liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri ;
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 935 – 936

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1397