Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Văn học - Tác phẩm, Văn học hiện đại

Những bức chân dung

Nhan đề : Những bức chân dung : Truyện ký / Lý Văn Sâm
Xuất bản : Đồng Nai. : Nxb. Đồng Nai , 1983
Tác giả : Lý Văn Sâm
Mô tả vật lý : 55 tr. ; 19 cm
Mã số : 23151
Phân loại : 895.922 803 / NH 556 B | 23 ; V24 | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1983/PĐ/VV 13053 ; 1983/PM/VV 20157, 20159 ; 2007/PLĐ/VV 20986 ; 2018/ĐC/VV 1358 ; 2006/PĐ/VV 13053 ; 2006/PM/VV 20157 ; 2006/PM/VV 20159 ; 2007/LĐ/VV 20986

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 976