Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Nghiên cứu, Sách, Văn học hiện đại

Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai

Nhan đề : Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai : Tuyển văn & thơ / Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn, Khôi Vũ
Xuất bản : H. : Hội nhà văn , 2002
Mô tả vật lý : 497 tr. ; 20 cm
Mã số : 14272
Phân loại : 895.922 080 034 / NH 100 V | 23 ; 8(V312) VT / NH 100 V | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2003/PĐ/VV 48718 – 48721 ; 2003/PM/VV 64550 – 64556 ; 2003/PTC/VV 790 ; 2007/PLĐ/VV 12550 – 12555 ; 2018/ĐC/VV 825 – 826 ; 2007/PTC/VV 790

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1913