Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử - Văn hóa, Sách, Tín ngưỡng tôn giáo

Người Hoa ở Đồng Nai

Nhan đề : Người Hoa ở Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2009
Mô tả vật lý : 319 tr. : ảnh màu ; 21 cm
Mã số : 108084
Phân loại : 305.895 105 977 5 / NG 558 H | 23 ;
Đăng ký cá biệt : 2010/PBTG/VV 214 – 215, 220 – 221 ; 2010/PĐ/VV 72454 ; 2010/PM/VV 94435 ; 2022/PM/VV 130657 ; 2022/LĐ/VV 142383 – 142386 ; 2018/ĐC/VV 1563 – 1564

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2255