Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Văn hóa dân gian

Nghi và văn cúng chữ Hán ở thành phố Biên Hòa

Nhan đề : Nghi và văn cúng chữ Hán ở thành phố Biên Hòa / Trần Quang Toại chủ biên, Cao Văn Vĩnh, Trịnh Văn Lý,… ; Lý Việt Dũng phiên âm, dịch nghĩa chú giải
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2013
Mô tả vật lý : 590 tr. ; 21 cm
Mã số : 137349
Phân loại : 398.095 977 5 / NGH 300 V | 14 ;
Tóm tắt : Giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể qua văn cúng tế bằng chữ Hán thể hiện tín ngưỡng dân gian thờ cúng ở các đình, chùa, miếu thành phố Biên Hòa đã giao thoa về ngôn ngữ trong quá trình phát triển xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84097 ; 2015/LĐ/VV 71313, 71401 ; 2015/PM/VV 110528 ; 2015/ĐC/VV 911

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 792