Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai (1930 – 2000) / Biên soạn: Trần Quang Toại (Ch.b), Phan Đình Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Nguyễn Thị Nguyệt
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai , 2004
Mô tả vật lý : 528 tr. ; 21 cm
Mã số : 33384
Phân loại : 305.409 597 75 / L 302 S | 14 ; 9(V312) / L 302 S | pl19d 32(V)76
Đăng ký cá biệt : 2005/PM/VV 76392 – 76393 ; 2005/PĐ/VV 59071 – 59072 ; 2005/PTC/VV 2830 ; 2018/ĐC/VV 1241 – 1242 ; 2007/PLĐ/VV 11000 ; 2008/PLĐ/VV 35114 ; 2007/PTC/VV 2830 ; 2007/PXBP/VV 6973 ; 2007/LĐ/VV 11000 ; 2008/LĐ/VV 35114

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 794