Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Khảo cổ học, Sách

Khảo cổ Đồng Nai

Nhan đề : Khảo cổ Đồng Nai : Thời tiền sử / Lê Xuân Diện, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng,
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1991
Mô tả vật lý : 222 tr. ; 22 cm
Mã số : 33495
Phân loại : 930.109 597 75 / KH 108 C | 23 ; 902.6(V312) / KH 108 C | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1992/PĐ/VV 26363 ; 2018/ĐC/VV 1195 – 1196 ; 2006/PĐ/VV 26363 – 26364 ; 2006/PM/VV 43813

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 951