Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bảo vệ môi trường, Địa chí Đồng Nai, Sách

Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai

Nhan đề : Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai : 2000-2005
Xuất bản : Đồng Nai : [K.nxb] , [k.nxb]
Mô tả vật lý : 149 tr. : bảng ; 30 cm
Mã số : 164894
Phân loại : 352.130 959 775 / K 250 H | 23 ;
Tóm tắt : Giới thiệu nội dung: Đặc điểm môi trường, tài nguyên đất, rừng, các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu trong lưu vực sông Đồng Nai. Dự báo tăng trưởng kinh tế – xã hội đến 2010 và các thách thức đối với môi trường nước, định hướng chiến lược bảo vệ nguồn nước lưu vực Đồng Nai ;
Đăng ký cá biệt : 2021/ĐC/VL 1767

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1085