Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phát triển kinh tế, Sách

Hợp tác xã nhìn từ thực tiễn ở Đồng Nai

Nhan đề : Hợp tác xã nhìn từ thực tiễn ở Đồng Nai :Sách tham khảo /Bùi Văn Huyền, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thái.
Xuất bản : H. :Chính trị Quốc gia – Sự thật,2011.
Tác giả : Bùi Văn Huyền.
Mô tả vật lý : 319 tr. ;21 cm.
Mã số : 117064
Phân loại : 346.597 / H 466 T | 14 ;
Đăng ký cá biệt : 2011/PĐ/VV 76603.; 2011/PĐC/VV 871

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 882