Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Sách

Đình công của công nhân thực trạng và giải pháp xử lý ở tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Đình công của công nhân thực trạng và giải pháp xử lý ở tỉnh Đồng Nai / Lưu Văn Sùng, Nguyễn Văn Long đồng chủ biên ; Nguyễn Đức Bách
Mô tả vật lý : H. : Chính trị Quốc gia ; 2007
Mã số : 125451
Phân loại : 331.890 959 775 / Đ 312 C | 14 ;
Tóm tắt : Trình bày quá trình diễn biến và giải pháp xử lý đình công của một số doanh nghiệp đã thành công về quản lý hành chính, hạn chế được những cuộc đình công xảy ra, trước hết cần phải quan tâm, giải quyết vấn đề chính sách tiền lương, đào tạo nghề và nhà ở cho công nhân để tiến hành sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo lợi ích cho người lao động ;
Đăng ký cá biệt : 2013/PĐ/VV 79796 – 79797 ; 2013/PM/VV 102918 – 102919 ; 2013/PLĐ/VV 62616 – 62619 ; 2013/TSNVL/VV 320 ; 2013/PĐC/VV 890 ; 2018/ĐC/VV 1295

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 881