Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách, Sự kiện lịch sử

Thị trấn Xuân Lộc những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang

Nhan đề : Thị trấn Xuân Lộc những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1984
Mô tả vật lý : 144 tr. ; 19 cm
Mã số : 85923
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / TH 300 TR | 23 ; 3KV1(V312) / TH 300 TR | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1984/PM/VV 23683 – 684 ; 2011/ĐC/VV 798 ; 2018/ĐC/VV 1428

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1653