Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách, Văn học hiện đại

Tân Phong 40 năm chiến đấu và xây dựng

Nhan đề : Tân Phong 40 năm chiến đấu và xây dựng 1945-1985 : Sơ thảo lịch sử truyền thống : Ký sự / Đào Tiến Thưởng, Nguyễn Yên Tri
Xuất bản : [Kđ.] : [Knxb.] , 1989
Tác giả : Đào Tiến Thưởng
Mô tả vật lý : 145 tr. ; 19 cm
Mã số : 76313
Phân loại : 959.775 / T 121 PH | 14 ; 9(V312) / T 121 PH | pl19d V24
Đăng ký cá biệt : 1991/PĐ/VV 23118 – 23119 ; 1991/PXBP/VV 229 – 230 ; 2011/PĐC/VV 804 ; 2018/ĐC/VV 1340 – 1341 ; 2016/ĐC/VV 804

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 905