Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Phước An xã anh hùng

Nhan đề : Phước An xã anh hùng / Đỗ Tiến Khải, Đàm Đức Thung biên soạn; Lê Phải hiệu đính
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1985
Tác giả : Đỗ Tiến Khải
Mô tả vật lý : 181 tr. ; 19 cm
Mã số : 33408
Phân loại : 959.775 / PH 557 A | 23 ; 9(V312) / PH 557 A | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1986/PĐ/VV 16947 – 16948 ; 2018/ĐC/VV 01 ; 2018/ĐC/VV 1325 ; 2007/ĐC/VV 01 ; 2007/PXBP/VV 33 ; 2006/PM/VV 29055

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 838