Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách, Sự kiện lịch sử

Phong trào cách mạng của công nhân cao su Hàng Gòn

Nhan đề : Phong trào cách mạng của công nhân cao su Hàng Gòn : 1911 – 2000
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2002
Mô tả vật lý : 139 tr. ; 19 cm
Mã số : 88279
Phân loại : 959.775 / PH 431 TR | 23 ; 9(V312) | pl19d
Đăng ký cá biệt : 2005/PXBP/VV 6687, 6713 ; 2018/ĐC/VV 1324 ; 2007/PXBP/VV 6687 ; 2007/PXBP/VV 6713

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 1468