Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách, Sự kiện lịch sử

Những chặng đường đấu tranh cách mạng của công nhân cao su Đồng Nai

Nhan đề : Những chặng đường đấu tranh cách mạng của công nhân cao su Đồng Nai / Chủ biên: Nguyễn Việt Trân, Phạm Sơn Tòng ; Biên soạn: Lê Văn Khải
Xuất bản : Đồng Nai : Công ty cao su Đồng Nai , 1985
Mô tả vật lý : 246 tr. ; 19 cm
Mã số : 85634
Phân loại : 959.775 / NH 556 CH | 14 ; 9(V312)2 / NH 556 CH | pl19d
Tóm tắt : Cuốn sách tái hiện cuộc đấu tranh các mạng của công nhân cao su Đồng Nai từ trước 1945 chống áp bức bóc lột của các chủ đồn điền người Pháp và tình hình công nhân tham gia phong trào đấu tranh đánh bại “quốc sách ấp chiến lược “ 1961 – 1965 trong quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ;
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1361 – 1362 ; 2011/ĐC/VV 833 – 834 ; 2013/TSNVL/VV 324 ; 2013/PĐ/VV 80096

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 789