Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách

Người Châu Ro ở Đồng Nai

Nhan đề : Người Châu Ro ở Đồng Nai / Biên soạn : Huỳnh Tới (chủ biên), Yên Tri, Đình Dũng
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1997
Tác giả : Huỳnh Tới
Mô tả vật lý : 193 tr. : 2 tờ ảnh màu ; 19 cm
Phân loại : 305.895 93 / NG 558 CH | 23 ; 902.7(V312) / NG 558 CH | pl19d VD
Mã số : 1996
Đăng ký cá biệt : 1999/PM/VV 56121 ; 1998/PM/VV 54022 ; 1998/PĐ/VV 38668 ; 1998/PXBP/VV 2455 ; 2007/PLĐ/VV 3948 – 3949, 11128 ; 2018/ĐC/VV 1376 – 1377 ; 2011/PĐC/VV 806 ; 2006/PM/VV 54021 ; 2016/ĐC/VV 806 ; 2007/PXBP/VV 2455 ; 2006/PĐ/VV 38668

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 2866