Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phong trào cách mạng, Sách

Lược sử Cù Lao Phố

Nhan đề : Lược sử Cù Lao Phố : Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Hiệp Hoà / Đào Tiến Thưởng, Nguyễn Yên Tri biên soạn, Hồ Văn Mạnh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1994
Tác giả : Đào Tiến Thưởng
Mô tả vật lý : 208 tr. : ảnh ; 19 cm
Phân loại : 959.775 / L 557 S | 23 ; 9(V)2 / L 557 S | pl19d
Mã số : 79952
Đăng ký cá biệt : 1995/PĐ/VV 32871 – 32872 ; 2007/ĐC/VV 714 ; 2011/ĐC/VV 803 ; 2018/ĐC/VV 1209 ; 2007/LĐ/VV 11246

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8452