Tài liệu xem bằng mã QR Code

Lịch sử - Nhân vật, Sách

Lịch sử giai cấp công nhân ở Đồng Nai

Nhan đề : Lịch sử giai cấp công nhân ở Đồng Nai / Biên soạn: Trần Quang Toại, Hoàng Anh Khiêm, Trần Văn Thao
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2003
Mô tả vật lý : 399 tr. ; 21 cm
Phân loại : 305.562 095 977 5 / L 302 S | 23 ; 32(V)77(09) / L 302 S | pl19d 32(V312)77(09)
Tóm tắt : Viết về chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của công nhân Đồng Nai từ trước cách mạng tháng Tám đến nay ;
Mã số : 85224
Đăng ký cá biệt : 2018/ĐC/VV 1198 ; 2018/ĐC/VV 1560 ; 2013/TSNVL/VV 51

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 9343