Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Phong trào cách mạng, Sách

Lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Xuân Lộc

Nhan đề : Lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Xuân Lộc
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1985
Mô tả vật lý : 231 tr. ; 19 cm
Phân loại : 959.775 / L 302 S | 23 ; 9(V312) 9(V)24 / L 302 S | pl19d
Mã số : 82626
Đăng ký cá biệt : 2007/ĐC/VV 752 ; 2020/LĐ/VV 128874 – 128879 ; 2018/ĐC/VV 1205 ; 2006/PĐ/VV 45125 ; 2020/PM/VV 125415 – 125416

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6973