Tài liệu xem bằng mã QR Code

Bộ địa chí Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Kinh tế - Xã hội, Lịch sử - Văn hóa, Sách

Địa chí Đồng Nai – tập 1

Nhan đề : Địa chí Đồng Nai / Huỳnh Ngọc Trảng (ch.b), Huỳnh Văn Tới, Đỗ Văn Anh
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2001
Mô tả vật lý : 26 cm
Phân loại : 915.977 5 / Đ 301 CH | 14 ;
Mã số : 8457
Đăng ký cá biệt : 2003/PTC/VL 1626 – 1627 ; 2001/PĐ/VL 4325 ; 2011/PM/VL 99043 – 99044 ; 2011/ĐC/VL 863 ; 2013/LĐ/VL 63109 ; 2011/PBTG/VL 275 ; 2013/TSNVL/VL 382 ; 2011/ĐC/VL 863 ; 2006/PĐ/VL 4325 ; 2011/PĐ/VL 14661 ; 2013/LĐ/VL 63109 ; 2017/PM/VL 116671 – 116673 ; 2017/ĐC/VL 1157

Xem tài liệu

Xem toàn văn

Số lượt người xem: 12715