Tài liệu xem bằng mã QR Code

Lịch sử - Nhân vật, Sách

Lịch sử công an nhân dân Đồng Nai

Nhan đề : Lịch sử công an nhân dân Đồng Nai : Dự thảo
Xuất bản : Đồng Nai : Công an Đồng Nai , 1992
Mô tả vật lý : 19 cm
Phân loại : 959.704 1 / L 302 S | 23 ; 34(V312)13 / L 302 S | pl19d
Mã số : 81921
Đăng ký cá biệt : 2000/PĐ/VV 45127 ; 2007/ĐC/VV 745 ; 2018/ĐC/VV 1207 ; 2006/PĐ/VV 45127

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 17353