Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đấu tranh cách mạng, Địa chí Đồng Nai, Sách

Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp

Nhan đề : Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp 02 /12 /1956 : Lịch sử truyền thống Biên Hòa / Hồ Văn Sơn (Ch.b), Trần Quang Toại, Trần Toản, Nguyễn Quang Hữu
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1994
Mô tả vật lý : 175 tr. : 05 tờ ảnh ; 19 cm
Phân loại : 959.702 / C 514 N | 23 ; 9(V)24 / C 514 N | pl19d 9(V312)
Tóm tắt : aCuộc nổi dậy phá tan xiềng xích của Mỹ nguỵ trong nhà tù Tân Hiệp ngày 2 tháng 12 năm 1956 là một cuộc phá khám có tổ chức, có lãnh đạo của Đảng qui mô lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của Biên Hoà, tạo điều kiện về thế và lực cho Đảng bộ, quân dân Biên Hoà và quân dân miền Đông Nam bộ tiến hành đồng khởi theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung Ương Đảng lần thứ 15, đưa cách mạng miền Nam vào bước ngoặt mới từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh chính trị – võ trang kết hợp. Đây là một điểm son chói lọi trong lịch sử cách mạng của nhân dân Biên Hoà ;
Mã số : 85327
Đăng ký cá biệt : 2007/ĐC/VV 695 ; 2011/ĐC/VV 824 ; 2018/ĐC/VV 1282

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6242