Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Lịch sử hiện đại, Sách

Bình Đa kháng chiến

Nhan đề : Bình Đa kháng chiến / Nguyễn Yên Tri biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1992
Tác giả : Nguyễn Yên Tri
Mô tả vật lý : 126 tr. ; 19 cm
Phân loại : 959.704 / B 312 Đ | 23 ; 9(V)2 / B 312 Đ | pl19d 9(V312)
Mã số : 81136
Đăng ký cá biệt : 1997/PĐ/VV 36389 – 36390 ; 1997/ĐC/VV 694 ; 1994/PXBP/VV 909 ; 1999/PXBP/VV 3264 ; 2007/ĐC/VV 694 ; 2007/PXBP/VV 909 ; 2007/PXBP/VV 3264 ; 2018/ĐC/VV 1316 – 1317

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4559