Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Văn hóa dân gian

Bản sắc dân tộc và văn hóa Đồng Nai

Nhan đề : Bản sắc dân tộc và văn hóa Đồng Nai / Huỳnh Văn Tới
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1998
Tác giả : Huỳnh Văn Tới Pts
Mô tả vật lý : 297 tr. ; 19 cm
Phân loại : 306.095 977 5 / B 105 S | 14 ; 902.7(V312) | pl19d 38(V)
Mã số : 3502
Đăng ký cá biệt : 2003/PTC/VV 139 ; 1999/PXBP/VV 2904 ; 2000/PĐ/VV 43120-43121 ; 2018/ĐC/VV 1320 – 1321 ; 2018/ĐC/VV 1304

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 9533