Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Sách, Văn học Đồng Nai

Chiến khu Đ anh hùng

Nhan đề : Chiến khu Đ anh hùng : Tuyển tập VHNT / Nguyễn Khánh Hòa chủ biên, Đỗ Trung Tiến, Bùi Quang Tú
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2018
Mô tả vật lý : 366 tr. ; 21 cm
Phân loại : 895.922 08 / CH 305 KH | 23 ;
Mã số : 159861
Đăng ký cá biệt : 2019/PĐ/VV 89393 ; 2019/PM/VV 122522 – 122523 ; 2019/ĐC/VV 1622,1641 ; 2019/LĐ/VV 122948 – 122949

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 10838