Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Văn học - Tác phẩm

Bùi Hữu Nghĩa con người và tác phẩm

Nhan đề : Bùi Hữu Nghĩa con người và tác phẩm / Bảo Định Giang
Xuất bản : Tp. HCM. : Nxb.Tp. HCM , 1988
Tác giả : Bảo Định Giang
Mô tả vật lý : 271 tr. ; 19 cm
Phân loại : 895.922 80 / B 510 H | 23 ; 8(V)1 / B 510 H | pl19d
Mã số : 33274
Đăng ký cá biệt : 1992/PM/VV 44105 – 44106 ; 2018/ĐC/VV 1408 ; 2006/PĐ/VV 23430 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 4792