Tài liệu xem bằng mã QR Code

Âm nhạc - Ca khúc, Địa chí Đồng Nai, Sách

30 năm ca khúc Đồng Nai 1975 – 2005

Nhan đề : 30 năm ca khúc Đồng Nai 1975 – 2005 / Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2005
Tác giả : Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai
Mô tả vật lý : 228 tr. ; 27 cm
Phân loại : 782.42 / B 100 M | 23 ; 781.9 | pl19d
Mã số : 32495
Đăng ký cá biệt : 2005/PM/VL 76496 – 76497 ; 2005/PĐ/VL 6271 – 6272 ; 2005/PXBP/VL 6907 ; 2007/PLĐ/VL 9852 – 9853 ; 2018/ĐC/VL 1483 – 1484 ; 2007/PXBP/VL 6907 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 6236