Tài liệu xem bằng mã QR Code

Sách, Văn hóa - Du lịch

Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [Nxb. Đồng Nai] , 2008
Mô tả vật lý : đĩa CD ; 4 3/4 inch
Phân loại : 390.095 977 5 / GI 103 PH | 23 ;
Tóm tắt : Bao gồm các tập tin: Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ỏ tỉnh Đồng Nai. Báo cáo tổng kết về nông thôn mới. Báo cáo chuyên đề và tổng hợp phiếu thăm dò xã hội học về việc Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai ;
Mã số : 161520
Đăng ký cá biệt : 2023/ĐPT/DVD 1974 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 9956