Tài liệu xem bằng mã QR Code

Địa chí Đồng Nai, Phát triển kinh tế, Sách

8 chương trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015

Nhan đề : 8 chương trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai / Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Xuất bản : Đồng Nai : [k.nxb] , 2012
Tác giả : Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Mô tả vật lý : 357 tr. : bảng biểu ; 21 cm
Phân loại : 338.959 775 / T 104 CH | 14 ;
Tóm tắt : Trình bày tổng quan tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015 trên các lĩnh vực: phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, ngành dịch vụ, phát triển nông thôn ;
Mã số : 141681
Đăng ký cá biệt : 2015/PĐ/VV 84762 ; 2015/ĐC/VV 1068 ; 2021/PM/VV 127207 ; 2021/PM/VV 127113 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 8794