Tài liệu xem bằng mã QR Code

Phát triển kinh tế, Sách

30 năm xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : 30 năm xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai (1975 – 2005) : Biên soạn: Phan Trung Kiên, Phạm Văn Sáng, Ngô Quang Minh…
Xuất bản : H. : Lý luận chính trị , 2006
Mô tả vật lý : 298 tr. : bảng, biểu ; 24 cm
Phân loại : 330.959 775 / B 100 M | 23 ;
Tóm tắt : Tổng kết toàn diện quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai từ ngày giải phóng đến nay trên các ngành, các lĩnh vực và khu vực kinh tế quan trọng, rút ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề xuất định hướng, giải pháp góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế Đồng Nai trong thời gian tới ;
Mã số : 141784
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 963 ; 2021/PĐ/VL 22055 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 7335